Ban GIÁM ĐỐC

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO VÀ TRƯỞNG PHÓ KHOA PHÒNG
STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
A. BAN GIÁM ĐỐC
1 Đoàn Anh Luân Giám đốc BSCKII. Lão khoa
2 Vũ Đình Quỳnh Phó Giám đốc BSCKII. YHCT
3 Phạm Gia Nhâm Phó Giám đốc BSCKII. YHCT
       
B. TRƯỞNG PHÓ KHOA PHÒNG
1 Nguyễn Thanh Duy Trưởng Phòng KHTH BS. CKI
2 Trần Tín Thành Phó Trưởng Phòng KHTH BS. CKI
3 Nguyễn Ngọc Tâm Trưởng Phòng TCHC DS. CKII
4 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Phó Trưởng Phòng TCHC CN Luật
5 Trần Thị Cẩm Thúy Trưởng Phòng Kế Toán CN Kế Toán
6 Nguyễn Thị Hồng Duyên Phó Trưởng Phòng Kế Toán CN Kế Toán
7 Phạm Hữu Thạnh Trưởng Phòng Điều Dưỡng ĐD. CKI
8 Võ Thị Diễm Thúy P. Trưởng Phòng Điều Dưỡng  ĐD. CKI
Nguyễn Trí Trưởng Khoa Khám Bệnh BS.  CKII
10  Nguyễn Thị Thanh Huyền  P. Trưởng Khoa Khám Bệnh BS. CKI
11  Mai Hoàng Khiêm Trưởng Khoa PHCN BS. CKI
12  Nguyễn Thành Đồng  Trưởng Khoa XN-CĐHA-TDCN Bác Sĩ
13Phạm Ngọc Thúy P. Trưởng Khoa XN-CĐHA-TDCN CKI. XN
14 Huỳnh Thị Thu Tuyết Trưởng Khoa KSNK  ĐD. CKI 
 15 Nguyễn Trúc Phong P. Trưởng Khoa KSNK  Dược Sĩ
 16 Phạm Thị Hòa Bình Trưởng Khoa Dược  DS. CKI
 17 Chung Tú Quyên Trưởng Khoa Nội Tổng Hợp BS. CKI
 18 Phù Thanh Như P. Trưởng Khoa Nội Tổng Hợp BS. CKI
 19 Võ Thị Ngọc Thu  Trưởng Khoa Ngũ Quan BS. CKI
 20 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Trưởng Khoa Nội Nhi BS. CKI
21  Trần Quốc Minh  Trưởng Khoa Ngoại - Phụ BS. CKII
22  Trần Thị Oanh  P. Trưởng Khoa Ngoại - Phụ BS. CKI
       
       
       
       
       

 


Thư viện ảnh

Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc