Ban GIÁM ĐỐC

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO VÀ TRƯỞNG PHÓ KHOA PHÒNG
STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
A. BAN LÃNH ĐẠO
1 Đoàn Anh Luân Giám đốc BSCKII. Lão khoa
2 Vũ Đình Quỳnh Phó Giám đốc BSCKII. YHCT
3 Phạm Gia Nhâm Phó Giám đốc BSCKII. YHCT
4 Lê Tuyết Hà Phó Giám đốc BSCKII. YHCT
B. TRƯỞNG PHÓ KHOA PHÒNG
1 Mai Thanh Sang Trưởng phòng CN. Hành chính
2 Nguyễn Ngọc Tâm Phó trưởng phòng DSCKI
3 Chung Tú Quyên Phó trưởng phòng BSCKI. YHCT
4 Trần Thị Cẩm Thúy Trưởng phòng CN. Kế toán
5 Huỳnh Thị Thu Tuyết Trưởng phòng CN ĐD
6 Phạm Hữu Thạnh Phó trưởng phòng CN ĐD
7 Nguyễn Trí Trưởng khoa BSCKI. YHCT
8 Võ Thị Ngọc Thu Phó trưởng khoa BSCKI. YHCT
9 Nguyễn Thành Đồng Trưởng khoa BSĐK
10 Phan Thị Hồng Nga Trưởng khoa DSCKI
11 Phạm Thị Hòa Bình Phó trưởng khoa DSCKI
12 Lý Thị Mỹ Linh Trưởng khoa BSCKI. YHCT
13 Nguyễn Thị Minh Phương Phó trưởng khoa BS. YHCT
14 Trần Quốc Minh Trưởng khoa BSCKI. YHCT
15 Lê Thị Thu Hà Phó trưởng khoa BS. YHCT
16 Mã Mỹ Sang Trưởng khoa BSCKI. YHCT
17 Trần Thị Thanh Phó trưởng khoa BS. YHCT
18 Trịnh Thị Phương Mai Trưởng khoa BSCKI. YHCT
19 Nguyễn Thị Mùi Phó trưởng khoa BS. YHCT
20 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưởng khoa BSCKI. YHCT
21 Hồ Thị Thúy Trưởng khoa BSCKI. YHCT

Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh