Ban GIÁM ĐỐC

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO VÀ TRƯỞNG PHÓ KHOA PHÒNG
STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
A. BAN LÃNH ĐẠO
1 Đoàn Anh Luân Giám đốc BSCKII. Lão khoa
2 Vũ Đình Quỳnh Phó Giám đốc BSCKII. YHCT
3 Phạm Gia Nhâm Phó Giám đốc BSCKII. YHCT
4 Lê Tuyết Hà Phó Giám đốc BSCKII. YHCT
B. TRƯỞNG PHÓ KHOA PHÒNG
1Nguyễn Thanh DuyTrưởng Phòng KHTHBS CKI
2 Nguyễn Ngọc Tâm Trưởng Phòng TCHC DSCKII
3 Chung Tú Quyên Trưởng Khoa BSCKI. YHCT
4 Trần Thị Cẩm Thúy Trưởng phòng CN. Kế toán
5 Huỳnh Thị Thu Tuyết Trưởng KhoaĐD CKI
6 Phạm Hữu ThạnhTrưởng phòngĐD CKI
7 Nguyễn Trí Trưởng khoa BSCKI. YHCT
8 Võ Thị Ngọc Thu Trưởng khoa BSCKII. YHCT
9 Nguyễn Thành Đồng Trưởng khoa BSĐK
10 Phan Thị Hồng Nga Trưởng khoa DSCKI
11 Phạm Thị Hòa Bình Phó trưởng khoa DSCKI
12Trần Quốc Minh Trưởng Khoa BS CKII. YHCT
13Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưởng KhoaBS CKI. YHCT
14Mai Hoàng KhiêmTrưởng KhoaBS CKI. YHCT

Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh