Tin tức bệnh viện
Thông báo tuyển dụng năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (01/10/2018) ]


  SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM     

  BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số: 278 /TB-YHCT                                                             Cần Thơ, ngày  28  tháng 9 năm 2018

                                                                 THÔNG BÁO

                                             Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng,

sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

 Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn

thực hiện tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội

vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong cơ sở y tế Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-SYT ngày 23 tháng 12 năm 2017 của Sở Y tế Cần Thơ về việc giao

chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 về giường bệnh là: 150 giường;

          Căn cứ Thông báo số 2430/TB-SYT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Sở Y tế Cần Thơ về việc

thông báo số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu hợp đồng một số loại

công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y

tế: 140 biên chế;

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

          - Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực

theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển

được quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

          - Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín

ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          b) Từ đủ 18 tuổi;

          c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

          d) Có lý lịch rõ ràng;

          đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

          e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Số lượng viên chức cần tuyển:

STT

Trình độ chuyên môn

Số lượng tuyển

1

Bác sĩ Y học cổ truyền

01

2

Cử nhân Kế toán

01

 

TỔNG CỘNG:

02

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

          - Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu;

          - Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính

đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

          - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Anh văn trình độ B1 hoặc Toeic, Tin học trình độ A) và kết

quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp

có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt;

          - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức

khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y

tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

          - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan,

tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

          - Thời gian bán và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018.

          - Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ. (Số

768 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

5. Hình thức và nội dung xét tuyển:

          - Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

          - Nội dung xét tuyển:

          a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

          b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của

người dự tuyển.

6. Thời gian xét tuyển: 8 giờ 00 phút, ngày 22/11/2018, tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện

Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ.

          Thông báo này được niêm yết công khai tại cổng Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ

và đăng báo Cần Thơ. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức xin liên hệ ông Mai Thanh Sang,

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 02923 838 050 hoặc 0935 199 383.

 

Nơi nhận:                                                                                                     GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế TP Cần Thơ (để báo cáo);

- Ban Giám đốc BV;                                                                                         (Đã ký)

- Các phòng chức năng BV;

- Lưu VT, TC-HC.                                                                                       Đoàn Anh Luân

         

 

 
Ban Giám Đốc Bệnh ViệnCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện