Tin tức bệnh viện
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (25/09/2019) ]
Tuyển dụng
Tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ năm 2019 ...


THÔNG BÁO

về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phù về việc tuyền dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp cùa nhà nước;

Căn cứ Nghị định số_161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 cùa Chính phủ về việc sửa đồi, bồ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đồi, bồ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chúc, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp dồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 3146/SYT-TCCB ngày 20 tháng 9 năm 2019 cùa Sớ Y tế thành phố cần Thơ về việc thống nhất Ke hoạch tuyền dụng viên chức năm 2019 của Bệnh viện Y học cổ truyền;

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 bằng hình thức xét tuyển như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải có đù tiêu chuẩn về phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu câu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điêu kiện đăng ký dự tuyên được quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyền viên chức:

 1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. Từ đủ 18 tuổi trờ lên;
 3. Có đơn đăng ký dự tuyển;
 4. Cỏ lý lịch rõ ràng;

       đ. Có văn bằng, chứng chi đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (Không phân biệt loại hình đào tạo, văn băng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập):

 • Tiêu chuẩn về ngoại ngữ: Đối với trình độ đại học phài có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên; đối với trình độ cao đẳng, trung cấp phải có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (Al) trở lên.
 • Tiêu chuẩn về tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sừ dụng công nghệ thông tin cơ bàn theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuân kỹ năng sừ dụng công nghệ thông tin.
 1. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
 2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Đang bị truy cưu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bán án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chừa bệnh, cơ sờ giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng viên chức cần tuyển:

STT

Trình độ chuyên môn

SỐ lượng tuyển

1

Bác sĩ Y học cồ truyền

03

2

Kỹ sư Công nghệ thông tin

01

 

TỐNG CỘNG:

04

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

 • Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu Nghị định số 161 /2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 cùa Chính phủ).
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật cỏ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đên ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ dược cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 nám 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
 1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:
 • Thời gian bán và nhận hồ sơ dự tuyền: 30 ngày kể từ ngày ra thông báo

(Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhận hồ sơ kể từ ngày

01/10/2019 đến ngày 30/10/2019).

 • Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ. (Số 768 đường 30/4, phường Hung Lợi, quận Ninh Kiều, TP. cần Thơ)
 1. Hình thức và nội dung xét tuyển:
 1. Hình thức: Xét tuyền được thực hiện theo Quy chế xét tuyển viên chức hiện hành.
 2. Nội dung xét tuyển:
 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiên, tiêu chuẩn của người đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.
 • Vòng 2:

+ Phỏng vấn đề kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiêp vụ cùa ngừoi dự tuyển.

+ Điểm phòng vấn được tính theo thang điểm 100. Cụ thể nội dung như sau:

 • Phần kiến thức chuyên môn: Kiến thức chuyên môn, nghiêp vụ của vị trí dự tuyền (40 điểm).
 • Phần kiến thức chung về Luật: Luật viên chức năm 2010, Bộ Luật lao động, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (30 điểm).
 • Phẩn kiến thức về ủng xử, giao tiếp: Quy tắc ímg xử ngành y tế (Thông tư sô'07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014), kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống khi giao tiếp (30 điểm).

+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

 1. Thời gian xét tuyển: Tổ chức xét tuyển vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 14/11/2019, tại Phòng Tô chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ.
 2. Phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyền dụng, dự thi nâng ngạch, tháng hạng công chức, viê chức.

Thông báo này được niêm yết công khai tại cổng Bệnh viên Y hoc cồ truyền thành phố cần Thơ và đăng báo cần Thơ.

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức xin liên hệ:

Phòng Tổ chúc - Hành chính, điện thoại: 02923838050 hoặc Website: benhvienyhoccotruyencantho.vn.

Nơi nliận:

 • Sở Y tế TP Cần Thơ (để báo cáo);
 • Ban Giám đốc BV;
 • Lưu: VT, TC-HC.
 

 

 

 

 
Tập tin đính kèm

Phòng Tổ chức - Hành chánhCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện